Stanovy

Základní ustanovení

§ 1

(1) Strana nese název Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (dále jen „strana“), její zkratka je KDU-ČSL.

(2) KDU-ČSL je politickou stranou ve smyslu zákona č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění.

(3) Strana působí v České republice.

(4) Sídlem strany je Praha.

Programové zásady a cíle

§ 2

(1) KDU-ČSL vychází v politickém životě z odkazu evropské křesťanské kultury. Navazuje a rozvíjí humanitní a demokratické tradice naší společnosti. Je stranou občanů, kteří se nebojí převzít odpovědnost za sebe, za svoji rodinu, za svoji obec a za stát.

(2) KDU-ČSL je založena na ideálech svobody, spravedlnosti a solidarity. Odmítá jakékoliv formy ideologií, které vedou k totalitě. Je stranou konzervativní a demokratickou.

(3) KDU-ČSL prosazuje sociálně tržní hospodářství.

(4) KDU-ČSL respektuje právní řád, chrání důstojnost člověka, aktivně se podílí na budování zdravého a vyváženého životního stylu.

Členství, práva a povinnosti

§ 3

(1) Členem strany může být občan České republiky starší 18 let, který není členem jiné politické strany nebo hnutí.

(2) K přijetí za člena dochází na základě podání přihlášky do KDU-ČSL a prohlášení, že nebyl členem Lidových milicí, StB nebo spolupracovníkem StB, opatřené podpisem. Přihlášku je možné podat členu výboru místní organizace, ve které chce uchazeč o členství působit, nebo prostřednictvím okresní či krajské kanceláře strany.

(3) Není-li dále stanoveno jinak, rozhoduje o přijetí za člena výbor místní organizace, ve které chce uchazeč o členství působit, po vyjádření příslušného okresního výboru strany. O přijetí za člena rozhoduje přímo okresní výbor v případě, kdy výbor místní organizace, ve které chce uchazeč o členství působit, nerozhodne o přijetí do tří měsíců od podání přihlášky.

(4) Člen strany musí být členem místní organizace. Člen může požádat o převedení do kterékoliv místní organizace. Této žádosti, není-li námitek z místní organizace, kam člen žádá převést, musí být vyhověno.

(5) Pokud je přihláška o členství v KDU-ČSL zamítnuta, musí to být uchazeči písemně sděleno. Uchazeč o členství ve straně se může proti zamítavému rozhodnutí do 15 dnů od doručení odvolat k celostátnímu rozhodčímu sboru.

§ 4

(1) Členství v KDU-ČSL zaniká:

a) úmrtím,
b) písemným prohlášením o vystoupení ze strany doručeným tomu orgánu strany, jehož je členem,
c) vstupem do jiné politické strany nebo hnutí,
d) přijetím kandidatury na kandidátce jiné volební strany bez souhlasu příslušného výboru,
e) vyloučením,
f) odmítnutím zaplatit členský příspěvek dle příspěvkového řádu,
g) zjištěním, že prohlášení podle § 3, odst. 2 nebylo pravdivé.

(2) Členství ve straně se pozastaví na základě písemné žádosti člena v případě neslučitelnosti stranické příslušnosti a jím vykonávané funkce nebo zaměstnání.

(3) O zániku členství v KDU-ČSL podle odst. 1, písmeno c) až g) a o pozastavení členství v KDU-ČSL podle odst. 2 musí být dotyčný člen příslušným stranickým orgánem písemně vyrozuměn.

§ 5

Člen strany má právo:

a) účastnit se jednání výroční členské schůze a členských schůzí,
b) volit a být volen do funkcí v KDU-ČSL,
c) být informován o přijatých usneseních orgánů strany,
d) předkládat všem stranickým orgánům náměty, stížnosti a připomínky a být do devadesáti dnů vyrozuměn o řešení,
e) svobodně vyjadřovat a obhajovat své názory a předávat je k rozhodnutí voleným orgánům strany,
f) v případě sporu se odvolávat k celostátnímu rozhodčímu sboru,
g) účastnit se zasedání stranických orgánů, jestliže se rozhoduje o jeho činnosti nebo chování.

§ 6

Člen strany je povinen:

a) prosazovat cíle strany a podílet se na plnění programu strany,
b) řídit se stanovami a vnitrostranickými normami,
c) plnit usnesení a rozhodnutí stranických orgánů,
d) plnit převzaté úkoly a nést za ně odpovědnost,
e) platit stanovené členské příspěvky.

§ 7

(1) Stranickými odměnami jsou čestné členství, čestná funkce a čestný dar.

(2) Stranické odměny udělují místní organizace nebo vyšší stranické orgány. Čestné členství v KDU-ČSL však může být uděleno jen celostátním výborem.

§ 8


(1) Stranickými tresty jsou pozastavení stranické funkce, zbavení stranické funkce a vyloučení ze strany.

(2) O stranickém trestu rozhoduje krajský nebo celostátní výbor po předchozím projednání v příslušné okresní a místní organizaci.

(3) Rozhodnutí s odůvodněním stranického trestu musí být vydáno písemně a členu doručeno. Člen má právo se proti rozhodnutí do 15 dnů od doručení odvolat k celostátnímu rozhodčímu sboru.

(4) Před uložením stranického trestu musí být dána členu možnost se hájit.

(5) Vyloučit člena z KDU-ČSL lze jen pro:

a) zvlášť hrubé porušení stanov,
b) soustavné zanedbávání základních členských povinností,
c) hrubé a zaviněné porušení povinností při hospodaření s majetkem strany,
d) spáchání úmyslného trestného činu, za který byl odsouzen,
e) zneužití stranické nebo veřejné funkce,
f) opakované jednání, které poškozuje stranu.

(6) K opětnému přijetí za člena KDU-ČSL lze přistoupit jen na základě písemné žádosti, kterou je třeba adresovat krajskému výboru. To si před rozhodnutím o této žádosti vyžádá vyjádření místní a okresní organizace strany, v jejichž obvodu byl někdejší člen strany organizován. Ustanovení § 3, odst. 5 stanov platí obdobně. Při opětném přijetí je krajský výbor oprávněn rozhodnout, že znovu přijatý člen nesmí po určitou dobu vykonávat žádnou stranickou funkci.

Organizační struktura a orgány KDU-ČSL

§ 9

(1) Organizační strukturu KDU-ČSL tvoří:

a) Celostátní organizace,
b) Krajské organizace,
c) Okresní organizace,
d) Místní nebo městské organizace (dále jen místní).

(2) Celostátní organizace sdružuje všechny krajské organizace.

(3) Krajské organizace působí v hranicích vyšších územních samosprávních celků a sdružují všechny místní a okresní organizace KDU-ČSL na území dané oblasti.

(4) Okresní organizace působí zpravidla v hranicích okresu a tvoří ji všechny místní organizace a členové KDU-ČSL v okrese. Výjimky schvaluje příslušný krajský výbor.

(5) Místní organizace je základní organizační jednotka strany. Může být založena v obcích, kde je nejméně 5 členů KDU-ČSL. Místní organizace vzniká rozhodnutím ustavující členské schůze na základě předchozího souhlasu příslušného okresního výboru.

(6) V Praze je ustavena městská organizace strany, která má postavení krajské organizace. Ustanovení o krajských a okresních organizacích se použijí přiměřeně.

(7) Jednotlivé organizační složky strany mají právo činit úkony vymezené stanovami a dalšími vnitrostranickými normami.

(8) Ve statutárních městech může působit na úrovni statutárního města Městská organizace KDU-ČSL, která se může dále členit podle § 21, odst. 7 na dílčí organizace, které působí v městských částech (obvodech).

(9) V rámci strany se mohou ustavit profesní, zájmová či regionální sdružení nebo kluby. Řídí se vlastními statuty, které nesmí být v rozporu se základními stranickými dokumenty a které schvalují příslušné výbory strany. V případě, že činnost nebo statuty těchto sdružení nebo klubů odporují základním stranickým dokumentům, jejich činnost pozastaví případně je rozpustí celostátní výbor strany. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k celostátnímu rozhodčímu sboru do 15 dnů.

§ 10

(1) Orgány Celostátní organizace KDU-ČSL jsou sjezd, celostátní konference, celostátní výbor, předsednictvo strany, celostátní rozhodčí sbor a celostátní revizní komise.

(2) Orgány krajské organizace KDU-ČSL jsou krajská konference, krajský výbor, krajské předsednictvo, krajská revizní komise.

(3) Orgány okresní organizace KDU-ČSL jsou okresní konference, okresní výbor, okresní předsednictvo, okresní revizní komise.

(4) Orgány místní organizace KDU-ČSL jsou výroční členská schůze, členská schůze, výbor místní organizace.

§ 11

(1) Statutárním orgánem strany je předsednictvo. Jménem strany jedná, pokud není stanovami stanoveno jinak, předseda a místopředsedové. Podpisové právo za stranu má předseda nebo první místopředseda případně pověřený člen celostátního výboru. V pracovněprávních záležitostech má podpisové právo generální sekretář. Předseda, popřípadě generální sekretář může na základě organizačního řádu zmocnit k uzavírání vymezených právních úkonů i jiné zaměstnance strany. Organizační řád stanoví, u kterých vymezených právních úkonů je třeba společného podpisu předsedy a generálního sekretáře.

(2) V krajské organizaci je orgánem se všeobecnou působností krajský výbor. Jménem krajské organizace jedná předseda a místopředsedové. Podpisové právo má předseda nebo místopředseda, případně pověřený člen krajského výboru.

(3) V okresní organizaci je orgánem se všeobecnou působností okresní výbor. Jménem okresní organizace jedná předseda a místopředsedové. Podpisové právo má předseda nebo místopředseda, případně pověřený člen okresního výboru.

§ 12

(1) Orgány strany se usnáší za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů nebo delegátů, pokud není stanovami stanoveno jinak. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů nebo delegátů, pokud stanovami není stanoveno jinak. Způsob jednání a usnášení se jednotlivých revizních komisí a celostátního rozhodčího sboru podrobně upravují statuty těchto orgánů.

(2) Jednání sjezdu a konferencí podrobně upravuje sjezdem nebo konferencí schválený jednací a volební řád. Volba předsedy a místopředsedů příslušných orgánů probíhá vždy tajným hlasováním. O způsobu volby dalších členů příslušného orgánu rozhoduje sjezd nebo příslušná konference.

(3) Náhradníky členů nebo delegátů všech orgánů strany se stávají nezvolení kandidáti příslušného orgánu podle pořadí získaných hlasů, pokud dosáhnou nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. Nezískají-li kandidáti nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů je potřeba schválit pořadí náhradníků závěrečným usnesením Sjezdu, příslušné konference nebo výroční členské schůze.

Sjezd

§ 13

(1) Sjezd je vrcholným orgánem strany. Svoláván je na základě usnesení celostátní konference předsedou strany.

(2) Sjezd se schází jedenkrát za dva roky, nejpozději do konce druhého kalendářního roku následujícího po roku konání posledního sjezdu. Dobu a místo konání sjezdu a jeho program určuje celostátní konference.

(3) Mimořádný sjezd strany musí být svolán na základě usnesení celostátní konference, nebo na návrh okresních organizací reprezentujících minimálně 1/3 členské základny a to nejpozději do 90ti dnů od podání návrhu. Usnesení o svolání nebo návrh na svolání mimořádného sjezdu musí obsahovat ty body programu, pro které se má mimořádný sjezd strany konat.

§ 14

Delegáty sjezdu s právem hlasovacím jsou:

a) členové celostátní konference,
b) zástupci okresních organizací, kteří jsou voleni na okresních konferencích strany podle klíče stanoveného celostátní konferencí v závislosti na počtu členů v jednotlivých okresních organizacích. Klíč musí být stanoven tak, aby právo zúčastnit se sjezdu měl z každé okresní organizace alespoň jeden delegát.

§ 15

(1) Sjezd projednává zejména:

a) zprávu předsedy strany,
b) zprávu o činnosti klubu poslanců a klubu senátorů,
c) finanční zprávu a další zprávy,
d) návrhy podané na sjezdu, které se týkají politiky, organizace a financování strany.

(2) Zprávu celostátní revizní komise a zprávu celostátního rozhodčího sboru bere sjezd na vědomí.

(3) Sjezd určuje základní směr politiky KDU-ČSL v příštím období.

(4) Sjezd rozhoduje třípětinovou většinou:

a) o sloučení, rozdělení nebo zrušení strany,
b) o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení strany.

(5) Sjezd volí a odvolává:

a) předsedu strany, prvního místopředsedu a až čtyři další místopředsedy strany,
b) patnáct členů celostátního výboru,
c) předsedu, členy a náhradníky celostátní revizní komise,
d) předsedu, členy a náhradníky celostátního rozhodčího sboru.

(6) Návrhy na volbu členů podle předešlého odstavce předkládá sjezdu strany odstupující celostátní konference, krajské výbory a delegáti sjezdu.

(7) Sjezd schvaluje členy celostátní konference, zástupce krajských organizací, kteří jsou voleni na krajských
konferencích dle klíče stanoveného celostátní konferencí v závislosti na počtu členů v jednotlivých krajských organizacích.

(8) Sjezd schvaluje program strany a stanovy strany, případně jejich změny.

Předsednictvo strany

§ 16

(1) Předsednictvo strany se schází podle potřeby zpravidla jednou týdně. Skládá se z předsedy, všech místopředsedů, generálního sekretáře, předsedy klubu poslanců a předsedy klubu senátorů.

(2) Předsednictvo strany zejména:

a) projednává aktuální politické otázky,
b) koordinuje činnost klubu poslanců, klubu senátorů a členů vlády,
c) ukládá úkoly předsedovi, místopředsedům, generálnímu sekretáři, případně dalším funkcionářům strany,
d) předkládá celostátnímu výboru návrh ročního rozpočtu a roční účetní uzávěrky strany,
e) na návrh předsedy strany a doporučení celostátního výboru jmenuje a odvolává generálního sekretáře.

Celostátní výbor

§ 17

(1) Celostátní výbor je výkonným orgánem strany. Schází se podle potřeby zpravidla dvakrát měsíčně a je tvořen předsednictvem strany, patnácti členy volenými na sjezdu, členy vlády, hejtmany krajů, členy exekutivy EU, předsedou národní delegace KDU-ČSL v EP, předsedy a místopředsedy Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, kteří jsou členy strany.

(2) Celostátní výbor zejména:

a) schvaluje návrh ročního rozpočtu, roční uzávěrku strany a je oprávněn provádět v průběhu roku rozpočtová opatření podléhající schválení nejbližšího zasedání celostátní konference,
b) projednává zásadní politické otázky,
c) ukládá úkoly předsedovi, místopředsedům, generálnímu sekretáři, případně dalším funkcionářům strany,
d) dává souhlas k návrhům generálního sekretáře na zařazení a na změnu zařazení u funkcí zástupce generálního sekretáře, vedoucí oddělení ústřední kanceláře a krajský tajemník,
e) předkládá jménem strany personální návrhy na celostátní úrovni,
f) jmenuje a odvolává předsedy odborných komisí zřízených celostátní konferencí,
g) schvaluje organizaci ústřední kanceláře a mzdový předpis,
h) na návrh předsedy strany doporučuje předsednictvu strany jmenování a odvolání generálního sekretáře,
i) rozhoduje o konečném pořadí na kandidátních listinách do Poslanecké sněmovny na základě výsledků primárních voleb a uzavřených koaličních dohod. Změnu pořadí oproti výsledkům primárních voleb musí celostátní výbor předem zdůvodnit a projednat s krajskými výbory,
j) rozhoduje o nominaci kandidátů do jednotlivých obvodů při volbách do Senátu na základě výsledků primárních voleb a uzavřených koaličních dohod. Návrh, který by byl v rozporu s výsledkem primárních voleb, musí celostátní výbor předem zdůvodnit a projednat s krajským výborem,
k) realizuje volební a povolební koalice.

(3) Celostátní výbor rozhoduje ve všech dalších záležitostech, ve kterých je třeba rozhodnout před nejdříve možným zasedáním celostátní konference. Takové rozhodnutí musí být předloženo prvnímu následujícímu zasedání celostátní konference k dodatečnému schválení.

Celostátní konference

§ 18

(1) Celostátní konference je nejvyšším orgánem strany mezi sjezdy. Má všeobecnou působnost a odpovědnost za činnost strany. Schází se podle potřeby nejméně třikrát do roka, je tvořena celostátním výborem strany, zástupci krajských organizací volenými na krajských konferencích dle klíče stanoveného celostátní konferencí v závislosti na počtu členů v jednotlivých krajských organizacích a schválených sjezdem, všemi poslanci, senátory Parlamentu ČR a poslanci Evropského parlamentu, kteří jsou členy strany.

(2) Celostátní konference realizuje usnesení sjezdu, řídí činnost strany v období mezi sjezdy a rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami výslovně vyhrazeny jiným orgánům. Celostátní konference schvaluje postoj strany k zásadním politickým otázkám a schvaluje zprávy celostátního předsednictva a celostátního výboru.

(3) Celostátní konference rozhoduje o svolání sjezdu, navrhuje jeho program a předkládá zprávu o politické, organizační a finanční činnosti strany, zprávu o plnění usnesení sjezdu a o vyřízení všech návrhů vzešlých na sjezdu a přidělených sjezdem k vyřízení; organizačně zajišťuje přípravu sjezdu.

(4) Celostátní konference plní zejména tyto další úkoly:

a) schvaluje roční rozpočet a roční uzávěrku strany,
b) zřizuje a ukončuje činnost odborných komisí,
(c) určuje klíč pro volbu členů celostátní konference na krajských konferencích v závislosti na počtu členů jednotlivých krajských organizací,
d) schvaluje jednací a organizační řád strany, příspěvkový řád, nominační řád, rozhodčí řád a statut celostátního rozhodčího sboru a celostátní revizní komise a směrnici pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL,
e) bere na vědomí zprávy celostátní revizní komise a celostátního rozhodčího sboru,
f) určuje zmocněnce strany ve smyslu zákona o volbách do parlamentu,
g) jestliže se v průběhu funkčního období uvolní funkce místopředsedy, volí a odvolává ze svého středu nástupce do konce funkčního období.

(5) Celostátní konference má právo se účastnit s hlasem poradním předseda celostátního rozhodčího sboru, předseda celostátní revizní komise a krajští tajemníci.

Krajské orgány strany

§ 19

(1) Nejvyšším orgánem krajské organizace je krajská konference.

(2) Krajská konference je svolávána krajským výborem jedenkrát za dva roky, nejpozději do konce druhého kalendářního roku následujícího po roku konání poslední krajské konference, nebo požádá-li o to 1/3 místních organizací příslušné krajské organizace.


(3) Krajské konference se zúčastní s právem hlasovacím členové celostátní konference z kraje, členové krajského výboru a delegáti zvoleni podle klíče, který určí krajský výbor.

(4) Krajská konference projednává zejména:

a) zprávu předsedy krajského výboru,
b) zprávu o činnosti klubu zastupitelů krajů ,
c) finanční zprávu a další zprávy, případně návrhy vzešlé na konferenci.


(5) Krajská konference dále:

a) hodnotí dosavadní činnost a stanoví základní politické úkoly krajské organizace na příští období a určuje způsob jejich plnění,
b) stanoví počet místopředsedů, počet dalších členů krajského předsednictva a celkový počet členů krajského výboru,
c) volí a odvolává předsedu a místopředsedy krajské organizace, dále volí a odvolává členy krajského předsednictva a další členy krajského výboru, minimálně jednoho za okresní organizaci a předsedu, čtyři členy a stejný počet náhradníků krajské revizní komise,
(d) volí své zástupce a náhradníky do celostátní konference v počtu určeném celostátní konferencí v závislosti na počtu členů krajské organizace.


(6) Krajské předsednictvo je výkonným orgánem krajského výboru. Schází se podle potřeby zpravidla jednou měsíčně. Skládá se z předsedy, místopředsedů, krajského tajemníka, až tří členů volených krajskou konferencí a předsedy klubu členů zastupitelstva kraje.

(7) Krajské předsednictvo zejména:

a) v době mezi zasedáními krajského výboru zajišťuje, kontroluje a koordinuje plnění úkolů uložených krajským výborem a vyššími stranickými orgány v krajské organizaci,
b) připravuje a svolává krajský výbor a podává zprávu o své činnosti,
c) operativně řeší politické otázky,


(8) Krajský výbor je nejvyšší orgán strany v kraji mezi krajskými konferencemi. Schází se podle potřeby nejméně čtyřikrát ročně a je tvořen krajským předsednictvem, členy volenými krajskou konferencí a členy klubu krajských zastupitelů, kteří jsou členy strany.

(9) Krajský výbor zejména:

a) řídí, kontroluje a koordinuje činnost všech organizačních složek strany v kraji,
b) svolává krajskou konferenci a pověřuje krajské předsednictvo jejím zajištěním, stanoví klíč pro počet delegátů na krajskou konferenci podle počtu členů okresních organizací,
c) sestavuje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů na základě výsledků primárních voleb,
d) navrhuje generálnímu sekretáři uzavření a rozvázání pracovního poměru zaměstnanců, kteří působí v kancelářích daného kraje, u okresních kanceláří vychází z návrhu příslušného okresního výboru,
e) jestliže se v průběhu funkčního období uvolní funkce předsedy nebo místopředsedy, volí a odvolává ze svého středu jejich nástupce do konce funkčního období,
f) na zasedání přizvává předsedu krajské revizní komise, případně další funkcionáře, kteří mají hlas poradní,
g) zajišťuje tok informací mezi ústředím strany a daným krajem,
h) navrhuje kandidáty do vyšších stranických funkcí,
i) řeší politické otázky ve vztahu k orgánům státní správy a samosprávy v daném kraji,
j) po konzultaci s předsednictvem strany předkládá jménem strany personální návrhy na krajské úrovni,
k) volí a odvolává členy příslušné nominační komise (viz nominační řád).

Okresní orgány strany

§ 20

(1) Okresní konference je nejvyšším orgánem okresní organizace strany.

(2) Okresní konferenci svolává okresní výbor jedenkrát za dva roky, nejpozději do konce druhého kalendářního roku následujícího po roku konání poslední okresní konference, nebo požádá-li o to nejméně 1/3 členů okresní organizace. Okresní konference se účastní s právem hlasovacím členové celostátní konference a členové krajského výboru z okresu, členové okresního výboru a delegáti, kteří jsou voleni v místních organizacích na základě klíče, který stanoví okresní výbor. Každá místní organizace musí mít zastoupení alespoň jedním delegátem. U okresních organizací, které mají méně jak 200 členů, okresní výbor klíč nestanovuje; v takové okresní organizaci jsou na okresní konferenci přizváni všichni členové.


(3) Okresní konference je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. Není-li při stanoveném začátku jednání v okresní organizaci mající méně než 200 členů přítomna jejich nadpoloviční většina, je po půl hodině okresní konference schopna usnášení při přítomnosti alespoň 1/5 členů okresní organizace. Není-li přítomna ani 1/5 členů okresní organizace, musí se okresní konference opakovat v termínu, který určí okresní výbor.

(4) Okresní konference projednává zejména:

a) zprávu předsedy o činnosti okresního výboru,
b) výsledky stranické činnosti za uplynulé období, jedná o hlavních úkolech okresní organizace na příští období a určuje způsob jejich provádění,


(5) Okresní konference dále:

a) stanoví počet členů okresního výboru, případně může ustavit okresní předsednictvo,
b) volí a odvolává předsedu, místopředsedy a další členy okresního výboru, až do počtu 21; předsedu, dva členy a stejný počet náhradníků okresní revizní komise,
c) volí a odvolává delegáty a náhradníky na krajskou konferenci a delegáty a náhradníky na sjezd strany.


(6) Okresní výbor je nejvyšší orgán strany v okrese mezi dvěmi okresními konferencemi. Schází se podle potřeby nejméně čtyřikrát do roka.

(7) Okresní výbor zejména:

a) řídí, kontroluje a koordinuje činnost všech místních organizací strany v okrese,
b) svolává okresní konferenci a organizačně ji zajišťuje, stanoví klíč pro počet delegátů okresní konference,
c) navrhuje nebo podle předložených návrhů z místních organizací provádí výběr kandidátů na funkce ve vyšších stranických orgánech,
d) ke svému jednání přizvává předsedu okresní revizní komise, případně další funkcionáře, kteří se zúčastňují s hlasem poradním,
e) může ze svého středu zvolit předsedu nebo další funkcionáře jinak volené okresní konferencí, jestliže se funkce uvolní a není účelné svolávat okresní konferenci,
f) zajišťuje tok informací mezi krajem a daným okresem,
g) řeší politické otázky ve vztahu k orgánům státní správy, případně obecní samosprávy v daném okrese,
h) rozhoduje o zřízení dílčích organizací a důvěrnických skupin a jmenuje a odvolává příslušné důvěrníky,
i) může volit další členy okresního předsednictva,
j) dává předběžný souhlas k ustavení nové místní organizace,
k) volí a odvolává členy příslušné nominační komise (viz nominační řád).


(8) Okresní předsednictvo, je-li ustaveno, je výkonným orgánem okresního výboru. Skládá se z předsedy, místopředsedů a dalších členů. Schází se podle potřeby zpravidla jednou měsíčně. Realizuje usnesení okresního výboru. Další kompetence může na předsednictvo přenést okresní výbor svým usnesením.

Místní orgány

§ 21

(1) Výroční členská schůze je nejvyšším orgánem místní organizace. Schází se vždy před uplynutím funkčního období nebo požádá-li o to nejméně 1/3 členů místní organizace.

(2) Výroční členská schůze zejména:

a) projednává zprávu předsedy o činnosti výboru místní organizace,
b) hodnotí výsledky stranické činnosti za uplynulé období, jedná o hlavních úkolech místní organizace na příští období a určuje způsob jejich provádění,
c) stanoví počet členů výboru místní organizace,
d) volí a odvolává předsedu, místopředsedy a další členy výboru místní organizace,
e) volí a odvolává delegáty a náhradníky na okresní konferenci,
f) podává návrhy na delegáty na krajskou konferenci a sjezd strany.


(3) V místních organizacích, kde nejsou podmínky pro vytvoření výboru místní organizace, volí a odvolává výroční členská schůze, po předchozím souhlasu okresního výboru, pouze předsedu.

(4) Členská schůze je nejvyšším orgánem místní organizace mezi dvěmi výročními členskými schůzemi. Schází se podle potřeby zpravidla dvakrát ročně. Hodnotí činnost výboru místní organizace. Může ze svého středu zvolit předsedu nebo další funkcionáře jinak volené výroční členskou schůzí, jestliže se funkce uvolní a není účelné svolávat výroční členskou schůzi.

(5) Výbor místní organizace je výkonným orgánem místní organizace. Schází se podle potřeby zpravidla šestkrát do roka. Je nejméně tříčlenný a skládá se z předsedy, jednatele, hospodáře, případně až dvou místopředsedů, a dalších funkcionářů.

(6) Výbor místní organizace zejména:

a) připravuje a svolává výroční členskou schůzi, členskou schůzi a ostatní akce místní organizace,
b) přijímá členy KDU-ČSL,
c) sestavuje kandidátní listiny do místního zastupitelstva,
d) projednává usnesení vyšších stranických orgánů a činí opatření k jejich splnění v místní organizaci,
e) předkládá návrhy kandidátů na funkce ve vyšších orgánech,
f) uzavírá volební a povolební koalice.


(7) Místní organizace se může dále členit na dílčí organizace, které působí v části obce, pokud je to účelné vzhledem ke struktuře a velikosti obce nebo povaze členské základny. Dílčí organizace ustavuje výroční členská schůze po rozhodnutí příslušného okresního výboru. Dílčí organizace vykonávají pravomoci svěřené jim výroční členskou schůzí.

(8) V obcích, kde není zřízena místní organizace, může okresní výbor ustavit důvěrnickou skupinu. Do čela důvěrnických skupin jsou okresními výbory jmenováni důvěrníci. Ustanovení odst. 1 – 5, se na činnost důvěrnických skupin použijí přiměřeně.

(9) Výroční členská schůze a členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li při stanoveném začátku jednání přítomna nadpoloviční většina členů, je po půl hodině výroční, popř. členská schůze schopna usnášení při přítomnosti alespoň 1/5 členů místní organizace. Není-li přítomna ani 1/5 členů místní organizace a je třeba přijmout usnesení nebo provést volby, opakuje se výroční nebo členská schůze v termínu, který určí výbor místní organizace.

§ 22

(1) Funkční období všech stranických orgánů, volených funkcionářů, delegátů okresních a krajských konferencí a delegátů sjezdu je čtyřleté a končí novou volbou.

(2) Každá funkce zaniká dle odst.1 i tehdy, jestliže byla funkce nastoupena v průběhu funkčního období.

(3) K ustavení nově zvoleného orgánu musí dojít neprodleně po nové volbě. Funkcionáři jsou povinni řádně předat funkce včetně dokumentace a inventáře do jednoho měsíce svým nástupcům.

(4) Jestliže po konferencích či výroční členské schůzi nedojde k ustavení některého z orgánů strany, stanoví nadřízený orgán přiměřenou lhůtu k jeho ustavení. Pokud tato lhůta uplyne bez výsledku, přechází právo ustavit orgán na orgán nadřízený.

(5) Vyhlašování lhůt se řídí vnitrostranickými normami.

§ 23

(1) Usnesení vyššího stranického orgánu jsou závazná pro stranické orgány jemu podřízené a musí jimi být plněna.

(2) Vyšší stranické orgány mohou rozhodnout o svolání orgánů nižších, případně tyto orgány svolat.

(3) Každý stranický orgán informuje svůj výše postavený územní orgán o svých schůzích, zasedáních a dalších akcích. Výše postavený územní orgán je oprávněn vyslat své zástupce na schůze a zasedání orgánů nižších.

Předseda strany

§ 24

(1) Předseda strany stojí v čele celé strany. Svolává předsednictvo strany, celostátní výbor a celostátní konferenci a předsedá jim. Je oprávněn se zúčastnit všech zasedání orgánů celé strany; pokud není členem příslušného orgánu, vystupuje s hlasem poradním.

(2) Předseda strany je oprávněn činit veškerá opatření, která se mu jeví jako nezbytná a neodporují stanovám.

(3) Předseda strany navrhuje jmenování a odvolání generálního sekretáře.

(4) Na postavení předsedů krajských a okresních organizací se ustanovení předešlých odstavců použije přiměřeně.

(5) Předsedové stranických organizací a orgánů mohou dle svého uvážení na jednání organizace nebo orgánu, kterému předsedají, přizvat další členy strany s hlasem poradním.

Místopředsedové

§ 25

První místopředseda strany zastupuje předsedu strany. Celostátní výbor určuje náplň působnosti jednotlivých místopředsedů.

Generální sekretář

§ 26

(1) Generální sekretář je zaměstnanec strany. Nesmí vykonávat žádnou další placenou funkci ve straně, ve státní správě a samosprávě. Jsou mu podřízeni všichni zaměstnanci strany.

(2) Generální sekretář:

a) řídí činnost ústřední kanceláře strany a aparátu strany,
b) zajišťuje realizaci usnesení sjezdu, celostátní konference, celostátního výboru a předsednictva strany,
c) odpovídá za programovou náplň činnosti aparátu strany,
d) je oprávněn se zúčastnit všech zasedání všech orgánů strany; pokud není členem orgánu, jehož jednání se účastní, vystupuje s hlasem poradním,
e) uzavírá a rozvazuje pracovní poměr se zaměstnanci ústřední kanceláře a na návrh příslušných krajských výborů se zaměstnanci, kteří působí v krajské a okresních kancelářích daného kraje (viz § 19, odst. 9, písm. d). Zástupce generálního sekretáře, vedoucí oddělení ústřední kanceláře a krajské tajemníky zařazuje do funkcí po předchozím souhlasu Celostátního výboru KDU-ČSL (viz § 17, odst. 2, písm. d)
f) na návrh poslaneckých klubů uzavírá a rozvazuje pracovní poměr s pracovníky poslaneckých klubů,
g) jedná jménem strany v majetkových, hospodářských, pracovních a právních vztazích, pokud není stanovami stanoveno jinak,
h) navrhuje směrnice pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL, mzdový předpis, organizační řád strany,

(3) Na postavení krajských a okresních tajemníků se ustanovení předchozího odstavce použije přiměřeně.

Sestavování kandidátek

§ 27

(1) Kandidátky do místních zastupitelstev sestavují výbory místní organizace strany po projednání na členské schůzi. Pokud v místě není místní organizace strany, může kandidátku do místních zastupitelstev sestavit okresní výbor strany. Kandidátku do městských zastupitelstev územně členěných měst sestavují městské výbory z návrhů dílčích organizací.

(2) Kandidáty do zastupitelstev krajů, Poslanecké sněmovny, Senátu a Evropského parlamentu navrhují členové a orgány strany.

(3) Sestavování pořadí na kandidátních listinách do zastupitelstev krajů, Poslanecké sněmovny, Senátu a Evropského parlamentu předchází vnitrostranická volba (primární volby).

(4) Krajský výbor rozhoduje o konečném pořadí na kandidátních listinách do zastupitelstev krajů na základě výsledků primárních voleb a uzavřených koaličních dohod. Změnu pořadí oproti výsledkům primárních voleb musí krajský výbor předem zdůvodnit a projednat s okresními výbory.

(5) Kandidátní listiny při volbách do Poslanecké sněmovny, Senátu a Evropského parlamentu sestavuje celostátní výbor na základě primárních voleb a uzavřených koaličních dohod. Změnu pořadí oproti výsledkům primárních voleb musí celostátní výbor předem zdůvodnit a projednat s krajskými výbory.

(6) Pravidla primárních voleb kandidátů (Nominační řád primárních voleb) schvaluje celostátní konference.

§ 28 – Vypuštěn

Zásady hospodaření

§ 29

(1) KDU-ČSL jako celek je samostatnou právnickou osobou. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Strana hospodaří na základě schváleného ročního rozpočtu.

(2) Příjmem strany jsou:

a) příspěvky ze státního rozpočtu a z rozpočtů krajů a obcí, stanoví-li tak zákon,
b) členské příspěvky vybírané na základě příspěvkového řádu,
c) dary,
d) příjmy z pronájmu movitého a nemovitého majetku,
e) úroky z vkladů,
f) příjmy z prodeje movitého a nemovitého majetku,
g) příjmy z pořádání politických, vzdělávacích, kulturních, společenských, sportovních a rekreačních akcí, z tombol,
h) půjčky a úvěry.

(3) Při hospodaření a účetnictví se strana řídí zákony České republiky. Účetní evidenci o hospodaření s příspěvkem ze státního rozpočtu vede strana odděleně.

(4) Hospodaření a účtování ve straně se řídí Směrnicí pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL.

Parlamentní kluby

§ 30

(1) Parlamentní kluby koordinují činnost a práci poslanců a senátorů.

(2) Parlamentní klub reprezentuje a jeho mluvčím na veřejnosti je předseda klubu nebo klubem pověřený poslanec či senátor.

(3) Právo účastnit se zasedání parlamentních klubů mají členové celostátního výboru.

§ 31

Pro jednání klubů v Evropském parlamentu a zastupitelstvech krajů platí ustanovení § 30 obdobně.

Revizní komise

§ 32

(1) KDU-ČSL zřizuje celostátní revizní komisi, krajské a okresní revizní komise, které kontrolují finanční, hospodářskou a správní činnost strany.

(2) Předsedové, členové a náhradníci revizních komisí nesmí vykonávat žádnou další funkci ve straně na stejné a vyšší úrovni, ani nesmějí být zaměstnanci strany.

(3) Celostátní revizní komise se řídí ve své činnosti statutem, který schvaluje celostátní konference.

(4) Předseda celostátní revizní komise se účastní zasedání celostátní konference s hlasem poradním, podává zprávu o své činnosti a předkládá ke schválení potřebné návrhy a opatření. Zprávu o činnosti předkládá rovněž sjezdu.

(5) Předsedové krajských a okresních revizních komisí se účastní zasedání příslušných výborů s hlasem poradním, podávají zprávu o své činnosti a předkládají ke schválení potřebné návrhy a opatření. Zprávu o činnosti předkládají rovněž příslušné konferenci.

Celostátní rozhodčí sbor

§ 33

(1) KDU-ČSL zřizuje celostátní rozhodčí sbor. Sjezd volí a odvolává předsedu celostátního rozhodčího sboru a další čtyři členy a stejný počet náhradníků. Předseda musí mít ukončené právnické vzdělání.

(2) Celostátní rozhodčí sbor zejména:

a) rozhoduje ve sporech mezi členy strany, orgány a jednotlivými články strany,
b) je odvolacím orgánem strany a jeho rozhodnutí je konečné,
c) podává závazný výklad stanov,
d) rozhoduje o souladu vnitrostranických norem se stanovami strany.

(3) Předseda a členové celostátního rozhodčího sboru nesmějí být zaměstnanci strany nebo členy celostátní konference. V pochybnostech o nepodjatosti některého z nich při projednávání konkrétní věci rozhoduje tento orgán podle zásad platných v občanském soudním řízení.

(4) Celostátní rozhodčí sbor se řídí ve své činnosti rozhodčím řádem a statutem, které schvaluje celostátní konference.

(5) Předseda celostátního rozhodčího sboru podává zprávu o činnosti celostátní konferenci strany a předkládá ke schválení potřebné návrhy a opatření. Zprávu o činnosti rovněž předkládá sjezdu.

Aparát strany

§ 34

Aparát strany se ve své činnosti a vztahu k voleným orgánům strany řídí Organizačním řádem KDU-ČSL.

Kooptace

§ 35

Uvolní-li člen v některém z volených orgánů strany funkci před skončením funkčního období, kterou není možno obsadit náhradníkem a nestanoví-li stanovy jinak, lze přistoupit ke kooptaci. Kooptovaný člen je zvolen nadpoloviční většinou všech zbývajících členů tohoto orgánu strany. Takto lze kooptovat nejvýš jednu čtvrtinu zvolených členů.

Nutné změny stanov

§ 36

Celostátní konference může změnit nebo doplnit stanovy strany jen v případě, že vzniklou situaci nelze vyřešit ani na základě výkladu podaného celostátním rozhodčím sborem. Změna nebo doplněk musí být schválena dvoutřetinovou většinou všech členů celostátní konference strany a celostátním rozhodčím sborem. Tato změna nebo doplněk podléhá dodatečnému schválení nadcházejícím sjezdem.

§ 37

(1) Ustanovení stanov a další schválené vnitrostranické normy jsou závazné pro všechny členy a organizační složky strany.

(2) Základními vnitrostranickými normami jsou:

a) Jednací řád KDU-ČSL,
b) Organizační řád KDU-ČSL,
c) Nominační řád primárních voleb KDU-ČSL,
d) Statut Celostátního rozhodčího sboru KDU-ČSL,
e) Statut Celostátní revizní komise KDU-ČSL
f) Zásady jednání v parlamentních klubech KDU-ČSL,
g) Statut Programové rady a Odborných komisí KDU-ČSL,
h) Směrnice pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL,
i) Mzdový předpis KDU-ČSL,
j) Příspěvkový řád KDU-ČSL.

(3) Základní programové dokumenty KDU-ČSL schvaluje Sjezd nebo Celostátní konference.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 38

(1) Ruší se Stanovy KDU-ČSL přijaté na Sjezdu KDU-ČSL ve dnech 8.-9. 11. 2003 v Ostravě.

(2) Účinnost stanov je dnem registrace.

Toto znění stanov schválila Celostátní konference KDU-ČSL
na svých zasedáních konaných ve dnech
19. a 30. března 2005 v Praze